PROTI Padlí, rzi a skvrnitosti (Zdravá růže souprava) 5 ml + 25 ml

Neohodnoceno
113 Kč / ks 93,39 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

Souprava dvou přípravků ( Talent a Harmonie Mikroprvky) pro ošetření růží proti proti houbovým chorobám a poruchám.


Účinné látky:
 • Talent - myklobutani
 • Harmonie Mikroprvky - 4 N(dusík) + 5 Mg (hořčík) + 4,3 S (síra) + 0,56 B (bór) + 0,6 Cu (měď) + 0,6 Fe (železo) + 1 Mn (mangan) + 0,004 Mo (molybden) + 0,6 Zn (zinek)


Jak účinkuje?

 • Talent - fungicidní přípravek proti chorobám růží

Účinkuje jako preventivní, kurativní (léčebný) a částečně i eradikativní fungicid. Účinná látka přípravku proniká rychle do rostlinných pletiv a 1 hodinu po aplikaci je dosaženo plné deštivzdornosti. Pohyb účinné látky v pletivech je omezený (lokálně systemický), proto je pro docílení plné účinnosti nutná dokonalá pokryvnost postřiku.

 • Harmonie Mikroprvky - kapalné ES hnojivo

Vysoce koncentrované listové hořečnaté hnojivo s mikroelementy a se zvýšeným obsahem síry, které stimuluje vývoj rostlin, posiluje jejich odolnost rostlin, zvyšuje množství a kvalitu úrody. Účinně chrání před nedostatkem hořčíku, síry a mikroprvků. Omezuje výživové poruchy, jakými jsou například drobnolistost, slabé květenství, slabá tvorba květů, nízká odolnost vůči houbovým chorobám, chlorózy, zakrslé listy. Podporuje krásný vzhled růží (vliv hořčíku a železa).


Pro jaké rostliny a problémy?

 1. růže a další okrasné rostliny
 • černá skvrnitost růží
 • padlí
 • rzi
 • výživové poruchy (drobnolistost, slabé květenství, slabá tvorba květů, nízká odolnost vůči houbovým chorobám, chlorózy, zakrslé listy)


Jak jej použít?

 • postřikem celé rostliny proti houbovým chorobám (Talent) preventivně na konci května až na začátku června, nebo nejpozději při prvních příznacích napadení
 • postřikem listů (neaplikujte na květy)  proti výživovým poruchám (Harmonie Mikroprvky) na konci dubna až do poloviny května, než růže začnou tvořit poupata (1x) a na konci června (1x)
 • souprava na 10 l aplikační kapaliny / ošetření.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní údaje:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození jater při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: