PROTI Plísním a padlí (Zdravá réva souprava) 2x20 g + 1x10 ml

Neohodnoceno
174 Kč / ks 143,80 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

Fungicidní souprava proti plísni révové a padlí révovému.


Účinné látky:
 • Acrobat MZ WG -  dimethomorf, mankcozeb
 • Karathane New - meptyldinokap


Jak účinkuje?

 • Acrobat MZ WG - fungicidní přípravek proti plísni révové

Je kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem ve formě prášku.

 • Karathane New - fungicidní přípravek proti padlí révovému

Kontaktní fungicid vyznačující se kurativním, eradikativním a preventivním účinkem na padlí révové a současně omezující výskyt a škodlivost svilušek. KARATHANE NEW působí unikátně proti přezimujícímu myceliu padlí ve vinohradech, a proto bývá zařazován také do prvních postřiků.


Pro jaké rostliny a problémy?

 1. réva vinná
 • plíseň révová
 • padlí révové


Jak ji použít?

 • Acrobat MZ WG - proti plísní révové. Aplikujte preventivně v období intenzivního růstu révy, nejpozději do objevení prvních příznaků.
 • Karathane New - proti padlí. Aplikujte při prvních příznacích choroby.
 • max. 2x za vegetaci
 • souprava je vždy na 8-10 l aplikační kapaliny / ošetření

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. 

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H302 Zdraví škodlivý požití nebo při vdechování.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě..

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: