Č3 Český černý česnek s medem 220 g

Neohodnoceno
239 Kč / balení 213,39 Kč bez DPH 108,64 Kč / 100 g
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

Český černý česnek s akátovým medem.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • an­ti­oxi­dač­ní účin­ky
 • mi­to­gen­ní účin­ky
 • imu­no-mo­du­lač­ní účin­ky
 • an­ti­pro­li­fe­rač­ní účin­ky
 • chrá­ní zdra­ví ja­ter
 • chrá­ní zdra­ví led­vin
 

Kla­di­vo na zá­ně­ty, náš če­s­ký čer­ný če­s­nek s akátovým me­dem! 

Co se sta­ne, když spo­jí­te dvě po­dob­ně účin­ku­jí­cí pří­rod­ní su­ro­vi­ny v jed­nu? Do­jde k sy­ner­gii, kte­rá je ne­je­nom účin­ná, ale i vel­mi chut­ná! Od za­čát­ku na­še­ho pů­so­be ní (2019) ne­u­stá­le pře­mý­š­lí­me a tes­tu­je­me vy­u­ži­tí če­s­ké­ho čer­né­ho če­s­ne­ku, především v kom­bi­na­ci s dal­ší­mi su­per­po­tra­vi­na­mi. U ně­kte­rých se nám za­tím ne­da­ří kom­plet­ní ho­mo­ge­ni­za­ce (čer­no-če­s­ne­ko­vá pa­s­ta + kva­lit­ní ghee), u ně­kte­rých po stup­ně při­stu­pu­je­me k vý­ro­bě. Jed­nou z ta­ko­vých kom­bi­na­cí je čer­no-če­s­ne­ko­vá pa­s­ta (50%) v kom­bi­na­ci s kva­lit­ním aká­to­vým me­dem (50%). Ote­s­to­va­li jsme zá­jem v rám­ci naší pre­zen­ta­ce na le­to­š­ní Země ži­vi­tel­ce (sr­pen 2021) a na vý­sta­vě Evo­lu­tion (září 2021) jsme pro­dukt ofi­ciál­ně uved­li na náš trh!  A jak tuto skvě­lou kom­bi­na­ci po­u­ží­vat? Mimo pů­vod­ní my­š­len­ku, tj. po­u­ži­tí při gri­lo­vá­ní (nejen masa, ale např. lil­ku či cu­ke­ty - do­po­ru­ču­je­me po­třít po­tra­vi­nu  na gri­lu ma­xi­mál­ně 2 mi­nu­ty před je­jím sun­dá­ním) a ma­ri­no­vá­ní (smícháme stej­né  množ­ství ččč+med pa­s­ty s bal­sa­mi­co oc­tem a kva­lit­ním ole­jem či ghee a v této  smě­si ne­chat ma­ri­no­vat 2-3 ho­di­ny v chlad­nič­ce na­pří­klad fi­le­ty lo­so­sa) mů­že­te využít sy­ner­gií na­še­ho ččč a medu v pre­ven­ci chřip­ky/na­chla­ze­ní i je­jich pod­půr­né  léč­bě! Náš ččč má to­tiž pro­ka­za­tel­ně an­ti­vi­ro­tic­ké i an­ti­bak­te­riál­ní účin­ky a kva­lit­ní  med, resp. jeho kon­zu­ma­ce má pro­ka­za­tel­ně (1): 

 

 • an­ti­oxi­dač­ní účin­ky - po­tla­ču­je tvor­bu ROS (rea­cti­ve oxy­gen spe­cies) (2,  3) 
 • mi­to­gen­ní účin­ky - sti­mu­lu­je pro­ces mitózy, tj. typ bu­něč­né­ho dě­le­ní, jehož úko­lem je za­ji­s­tit rov­no­měr­né pře­dá­ní ne­zre­du­ko­va­né ge­ne­tic­ké informace dce­ři­ným buň­kám (4) 
 • imu­no-mo­du­lač­ní účin­ky - re­gu­la­cí TNF-α, IL-1β a hla­di­ny lym­fo­cy­tů (4,5)
 • an­ti­pro­li­fe­rač­ní účin­ky - cy­to­to­xic­ké a protirakovinné účin­ky, brá­ní­cí nekontrolovatelnému dě­le­ní bu­něk (5,6) 
 • chrá­ní zdra­ví ja­ter - sni­žu­je hla­di­ny aminotransferázy (7,8) 
 • chrá­ní zdra­ví led­vin - sni­žu­je mo­čo­vi­nu v krev­ním séru a krea­ti­nin (7,8) - má he­ma­to­lo­gic­ký vliv - zvy­šu­je hla­di­ny he­mo­glo­bi­nu, WBC a RBC (7,8) 

 

Jsme toho ná­zo­ru, že zdra­ví není jen pou­há ab­sen­ce ne­mo­ci, ale stav cel­ko­vé du­šev­ní, tě­le­s­né a so­ciál­ní po­ho­dy. A k němu mů­že­te sami při­spět pra­vi­del­nou  kon­zu­ma­cí kva­lit­ních po­tra­vin, mezi kte­ré si trou­fá­me náš ččč s aká­to­vým me­dem za­řa­dit! Jed­nu ča­jo­vou lžič­ku den­ně při­dej­te do ran­ní­ho smoothie, roz­mí­chej­te ve sklen­ce vlaž­né vody (tře­ba s tro­chou kva­lit­ní­ho jab­leč­né­ho octa či čerst­vě vy­mač­kané ci­t­ro­no­vé šťá­vy) nebo si jej vy­chut­nej­te “jen tak” ;-) 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: